Kupní smlouva na nemovitost a její náležitosti

Kupní smlouva na nemovitost a její náležitosti

Sdílejte

Kupní smlouva na nemovitost a její náležitosti

Rozhodli jste se prodat vaší nemovitost. Pak rozhodně nezapomeňte na to, že musíte mít prodej nemovitosti doložený kupní smlouvou. Kupní smlouva na nemovitost je velice důležitá smlouva. Kupní smlouva na nemovitost upravuje smluvní vztahy mezi oběma stranami. Na jedné straně tak upravuje vztah prodávajícího s kupujícím a na straně druhé naopak.

Kupní smlouva na nemovitost je soukromoprávní smlouva. Při kupní smlouvě na nemovitost vzniká prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat. Kupujícímu vznikne povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupní smlouvu na nemovitost upravuje jednak občanský zákoník, ale i zákoník obchodní. Při sepsání kupní smlouvy na nemovitost se tedy budeme řídit zákonem.

koupě domu
koupě domu, Autor obrázku: Stefano A.

Kupní smlouva na nemovitost představuje písemnou formu ujednání při prodeji nemovité věci či nemovitosti. Nemovitosti jsou v dnešní době drahé a při jejich prodeji může nastat řada problematických situací. Kupní smlouvou na nemovitost, tak mimo jiné předcházíme předvídatelným komplikacím. Součástí kupní smlouvy na nemovitost bývají zvláštní přílohy, které řeší tyto komplikace a situace.

Hlavní slovo v oblasti uzavírání kupní smlouvy má občanský zákoník. Po 39 letech prošel občanský zákoník novelizací. Tato novelizace se dotkla i kupní smlouvy na nemovitost. Při sepisování kupní smlouvy na nemovitost se řídíme občanským zákoníkem. Ten jednoznačně vymezuje upravení kupní smlouvy na nemovitost a její náležitosti.

Nový občanský zákoník tak velmi zpřesňuje a rozšiřuje práva a povinnosti v oblasti kupní smlouvy na nemovitost. Zejména upravil a zpřísnil vedlejší ujednání při kupní smlouvě. Z obchodního zákoníku přebral nový občanský zákoník úpravu koupě na zkoušku a cenové doložky. Nový občanský zákoník počítá i s výhradou zpětného prodeje a výhradou lepšího kupce. Toto jsou tedy změny, které vešly v platnost od ledna 2014.

Náležitostmi kupní smlouvy na nemovitost jsou smluvní strany. Smluvní strany musí být označené jménem, příjmením, datem narození a místem trvalého pobytu. Jednoznačně musí být v kupní smlouvě na nemovitost rozlišeno kdo je prodávající a kdo je kupující. Další náležitostí kupní smlouvy na nemovitost je předmět smlouvy. Předmět smlouvy určí popis, jasnou identifikaci předmětu prodeje, stav, podmínky prodeje.

Poté následují v kupní smlouvě na nemovitost závěrečná ustanovení. V závěrečném ustanovení bude cena a splatnost převzetí věcí novým majitelem. Kupní smlouva na nemovitost bude obsahovat i nezbytné přílohy kupní smlouvy. Nezbytné přílohy kupní smlouvy přesně zaznamenávají aktuální stav nemovitosti. Nezbytné přílohy jsou nutné pro případ řešení sporů.

Ke kupní smlouvě na nemovitost je vhodné mít i předávací protokol. Předávací protokol totiž řeší, kdo komu co předal a kdy. Předávací protokol identifikuje předávanou věc podle nezaměnitelných identifikačních znaků konkrétní věci. Identifikace je provedena obvyklým způsobem pro danou věc.

Pro inspiraci se můžete podívat na vzor Kupní smlouvy na nemovitost.

Kupní smlouva na nemovitost

Prodávající:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Kupující:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

kupní smlouvu na nemovitost

I.

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č. p. ……………………… nacházející se na pozemku ……………………… o výměře ……………………… m2 a pozemku ……………………… o výměře ……………………… m2, vše v k.ú. ………………………, obec ………………………, okres ………………………, zapsané na listu vlastnictví č. ………………………, Katastrálního úřadu pro ………………………, katastrální pracoviště ……………………….

2. Prodávající je na základě ……………………… vlastníkem nemovitostí uvedených v článku I. odst. 1 této smlouvy.

II.

1. Předměte koupě jsou nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy.

III.

1. Prodávající prohlašuje, že na prodávaných nemovitostech neváznou žádné závazky, dluhy, věcná práva ani jiné právní vady.

2. Prodávající prohlašuje, že mu není známo, že by darované nemovitosti měly vady, které by neodpovídaly běžné míře opotřebení a na které by měl povinnost kupujícího upozornit.

3. Kupující podpisem této smlouvy potvrzuje, že stav darované nemovitosti je mu znám.

IV.

1. Kupující nabude výlučné vlastnictví k nemovitostem, které jsou předmětem této smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí.

2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva podepsaný oběma smluvními stranami podá příslušnému katastrálnímu úřadu kupující, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. Správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí kupující.

V.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V ……………………… dne ………………………

……………………….. ………………………..

prodávající              kupující

Rate this post
Sdílejte